column-rule-color

语法:

column-rule-color<color>

默认值采用文本颜色

取值:

<color>
指定颜色。

说明:

设置或检索对象的列与列之间的边框颜色。参阅border-color属性

兼容性:

  • 浅绿 = 支持
  • 红色 = 不支持
  • 墨绿 = 部分支持
  • 橙色 = 实验性质
支持版本\类型 IE Firefox Safari Chrome Opera
版本 6.0-9.0 4.0-9.0 5.1 13.0-16.0 11.50
版本 10.0

写法:

内核类型 写法
Webkit(Chrome/Safari) -webkit-column-rule-color
Gecko(Firefox) -moz-column-rule-color
Presto(Opera) column-rule-color
Trident(IE) column-rule-color
W3C column-rule-color

示例: