fr

说明:

剩余空间分配数
  • fr单位被用于在一系列长度值中分配剩余空间,如果多个已指定了多个部分,则剩下的空间根据各自的数字按比例分配。

兼容性:

  • 浅绿 = 支持
  • 红色 = 不支持
  • 墨绿 = 部分支持
  • 橙色 = 实验性质
支持版本\类型 IE Firefox Safari Chrome Opera
版本 6.0-9.0 4.0-6.0 5.1 13.0 11.50-11.51

示例:

border-parts:10px 1fr 10px;
border-parts:10px 1fr 10px 1fr 10px;
border-parts:10px 2fr 10px 2fr 10px;